پژوهشنامه قرآن و علوم بشری از اولین نشریاتی است که در نظر دارد تا ضمن پرداختن به معارف قرآن کریم به رابطه سایر علوم با قرآن نیز بپردازد. بر همین اساس ، مقالات با محورهای زیر توسط اعضای هیئت تحریریه قابل بررسی خواهد بود:

قرآن و علوم تجربی(قرآن و مسائل زیست شناختی، کیهان شناختی و ....)

قرآن و علوم انسانی(قرآن و مسائل تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و ....)

قرآن و الهیات(قرآن و مسائل فقهی، فلسفی، علوم قرآنی و ....)

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 13-140