سبک شناسی سوره تکویر

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

2 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

چکیده

سبک شناسی سوره تکویر
چکیده
       گزینش واژگان، چیدمان عبارات و اسلوب های بیانی سوره های قرآن کریم به گونه­ای هماهنگ و دارای متد است و واژگان، تعابیر و جملات سوره ها در راستای مفاهیم، معانی و اهداف آن سوره قرار دارد. بر این اساس سبک شناسی قرآن­کریم، همواره مورد توجه پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است. با توجه به این امر، پژوهش حاضر با تکیه بر دانش بلاغت که با سبک شناسی رابطه ای عمیق دارد، می کوشد تا به تحلیل و بررسی رابطه بین واژگان، مفردها، جمعها، تکرارها، تعریف­ها، تنکیرها و ساختارهای صرفی و نحوی مختلف و... در سوره تکویر بپردازد. در این راستا انتخاب کلمات و واژه‏های به کار رفته در جملات و عبارت‏های سوره تکویر به گونه‏ای هدفمند است که هر واژه با ساختار صرفی­اش در جایگاه خود در جمله قرار گرفته است؛ زیرا گزینش واژه‏های قرآنی به گونه‏ای انجام شده که اولاً، آوای حروف کلمات با همدیگر متناسب و از همین منظر، تلاوت قرآن کریم روان و آسان است. ثانیاً، معانی کلمات با یکدیگر هماهنگ و از لحاظ مفهومی نیز دارای بافتی منسجم است. به علاوه، کلمات نیز دارای فصاحت و عاری از عیوب بلاغی می­باشد. در سوره تکویر چیدمان کلمات و عبارات و نظم و موسیقی آنها، با معنا و مفهوم آیات، متناسب و هماهنگ است، به طوری که با خواندن آن می­توان تصویر برخی از حوادث را در آستانه قیامت و بعد از آن دریافت کرد.
 

کلیدواژه‌ها