ضرورت قرینگی در معماری و طبیعت و بازکاوی آن از منظر اندیشه اسلامی

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسنده

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

چکیده:
هدف مقاله، تبیین اصل قرینگی در طبیعت، بر پایه‌ اندیشه اسلامی و بازبینی آن در معماری متناسب با این اندیشه است. روش کار مقاله متناسب با روش کار اندیشمندان اسلامی، استناد اصلی قرآن کریم، عقل و تجربه است. نتایج بر پایه مطالعات نظری بیان می‌دارد یکی از ویژگی‌های خالق طبیعت در خلقت خود، عارف بودن خالق به قرینگی اشیاء و نیازهای  اشیاء برای در کنارهم بودن است و متناسب با آن معمار است که باید به قرینگی اشیاء عارف باشد تا بتواند به وظیفه الهی خود در آبادانی زمین(که همان قرین قراردادن اشیاء در کنارهم است) همت بگمارد. از این رو معمار بایستی به هدف اشیاء آگاه باشد و منظور خالق هستی را درک کرده و بر این پایه به معماری بپردازد. عقلانیت در معماری تمام هستی را یگانه و یکپارچه  به هم مرتبط می‌بیند و قرینگی که هدف آن ایجاد حس وحدت در معماری است  به این معنی است.
 

کلیدواژه‌ها