اعضای هیات تحریریه

سردبیر

زینب السادات حسینی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~zhosseini/
z.hosseiniumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدعلی اکبر ربیع نتاج

علوم قرآن و حدیث استاد گروه قرآن و علوم بشری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

seyed.rabiayahoo.com

نهله غروی نائینی

استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس

naeeni_nmodares.ac.ir

محسن قاسم پور

استاد گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه کاشان

mghasempour40yahoo.com

قاسم فائز

استاد گروه آموزشی علوم قران وحدیث دانشگاه تهران

ghfaezut.ac.ir

حبیب الله حلیمی جلودار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

jloudarumz.ac.ir

محمد شریفی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

m.sharifiumz.ac.ir

صمد عبداللهی

دانشیار گروه آموزشی علوم قران وحدیث شهید مدنی آذربایجان

sl.abdollahiyahoo.com

مدیر مسئول

رمضان مهدوی آزاد بنی

فلسفه دین دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

dr.azadboniyahoo.com

مدیر داخلی

سید ابراهیم حسینی بیجی کلا

جامعه شناسی کارشناس پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

sami19840yahoo.com
01135302505