همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سید ابراهیم حسینی بیجی کلا

جامعه شناسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

sami19840@yahoo.com
01135302505